Stair24 Logo Stair24 Logo
Eesti

Privaatsuspoliitika

ARU GRUPP AS ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

1. MÕISTED JA ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad Aru Grupp AS isikuandmete töötlemise tingimused (edaspidi Tingimused) sätestavad andmesubjekti isikuandmete töötlemise korra, sealhulgas isikuandmed, milliseid Aru Grupp AS töötleb, Aru Grupp AS poolt isikuandmete töötlemise alused, põhimõtted ja eesmärgid, andmesubjekti õigused ja Aru Grupp AS kohustused isikuandmete töötlemisel ning turvameetmed isikuandmete kaitseks.
1.2. Isikuandmete vastutav töötleja on Aru Grupp AS (edaspidi Aru Grupp AS), registrikood 10108425, aadress Rakvere tee 12, Hulja, Kadrina vald 45203, Lääne-Virumaa, e-posti aadress: info@arugrupp.ee
1.3. Andmesubjekt on füüsiline isik, sealhulgas juriidilise isiku füüsilisest isikust esindaja, kelle isikuandmeid Aru Grupp AS töötleb (edaspidi Andmesubjekt).
1.4. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava Andmesubjekti kohta (edaspidi isikuandmed).
1.5. Isikuandmete töötlemine on igasugune Andmesubjekti isikuandmetega tehtav toiming (sealhulgas Andmesubjekti isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, kasutamine, edastamine, kustutamine jne).
1.6. Aru Grupp AS võib volitada Andmesubjekti isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi (edaspidi Volitatud töötleja) tingimusel, et sellise Volitatud töötlejaga on Aru Grupp AS sõlminud lepingu, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama õigusaktidest tulenevate Volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmine. Volitatud töötlejate nimed ja kontaktandmed teeb Aru Grupp AS Andmesubjektile kättesaadavaks Andmesubjekti taotluse alusel. Käesoleval ajahetkel on Volitatud töötlejad toodud ära Lisas nr. 1 – Aru Grupp AS Kliendi andmete volitatud töötlejad http://arugrupp.ee/dokumendid.
1.7. Volitatud töötlejate või nende andmete muutudes täiendatakse seda nimekirja mõistliku aja vältel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates andmete muutumisest.

2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS
2.1. Aru Grupp AS töötleb Andmesubjekti isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
2.1.1. Andmesubjektiga lepingu sõlmimiseks (sealhulgas hinnapakkumise tegemiseks);
2.1.2. Andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks;
2.1.3. Andmesubjektile kaupade pakkumiseks ja/või teenuste osutamiseks;
2.1.4. Aru Grupp AS sisese müügistatistika koostamiseks;
2.1.5. turundus- ja tarbijaharjumuste ning kliendirahulolu uuringute koostamiseks;
2.1.6. Aru Grupp AS veebisaidi haldamiseks, uuendamiseks ja parandamiseks;
2.1.7.  muudeks Aru Grupp AS poolt Andmesubjektiga sõlmitud lepingu eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas Aru Grupp AS poolt pakutavate kaupade ja teenuste arendamiseks ja kvaliteedi parandamiseks vajalikeks toiminguteks;
2.1.8. Aru Grupp AS vara kaitsmiseks;
2.1.9.  seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
2.2. Aru Grupp AS poolt Andmesubjekti isikuandmete töötlemise alused:
2.2.1. leping Aru Grupp AS-ga – eelkõige isikuandmete töötlemine lepingu sõlmimiseks ja lepingu täitmiseks, sealhulgas kõigi lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalike toimingute tegemiseks; 
2.2.2. Andmesubjekti nõusolek – eelkõige isikuandmete töötlemine turundus- ja tarbijaharjumuste ning kliendirahulolu uuringute koostamiseks, samuti isikuandmete töötlemine osas, milles isikuandmeid ei töödelda lepingu alusel või seaduse või muude õigusaktide alusel;
2.2.3. seadused ja muud õigusaktid – isikuandmete töötlemine seadustest ja muudest õigusaktidest Aru Grupp AS-le tulenevate kohustuste täitmiseks;
2.2.4. leping vastutava töötlejaga – isikuandmete töötlemine olukorras, kus vastutav töötleja on volitanud Aru Grupp AS-i töötlema isikuandmeid vastutava töötleja poolt määratletud eesmärkidel.
2.3. Aru Grupp AS teeb kõik endast oleneva, et esimesel võimalusel teavitada Andmesubjekti kogu õigusaktides ettenähtud teabest Andmesubjekti isikuandmete töötlemise kohta, sealhulgas käesolevatest Tingimustest, ning teha Andmesubjektiga igakülgset koostööd Andmesubjekti kõigi õiguste ja huvide efektiivseks kaitsmiseks. Andmesubjekt mõistab samaaegselt, et isikuandmete omaalgatuslikul Aru Grupp AS-le edastamisel (nt telefoni või e-posti teel) annab Andmesubjekt nõusoleku edastatud isikuandmete töötlemiseks.

3. TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE KOOSSEIS
3.1. Aru Grupp AS töötleb muu hulgas järgnevaid Andmesubjekti isikuandmeid:
3.1.1. andmed Andmesubjekti kohta (nimi, sünniaeg, sugu, rahvus, arvelduskonto number jm);
3.1.2. Andmesubjekti kontaktandmed (sealhulgas aadress, e-posti aadress, telefoninumber, faksinumber jm);
3.1.3. muud Andmesubjekti poolt Aru Grupp AS-le avaldatud isikuandmed, sh Andmesubjektiga seotud isikute isikuandmed.
3.2. Aru Grupp AS poolt töödeldavate Andmesubjekti isikuandmete täpne koosseis sõltub sellest, milliseid isikuandmeid Andmesubjekt Aru Grupp AS-le avaldab.
3.3. Andmesubjekt ei ole kohustatud avaldama Aru Grupp AS-le isikuandmeid, milliseid Andmesubjekt ei soovi Aru Grupp AS-le avaldada, kuid Andmesubjekt mõistab, et mittetäielike või ebapiisavate isikuandmete esitamisel ei pruugi Aru Grupp AS-l olla võimalik pakkuda Andmesubjektile kaupu ja/või osutada Andmesubjektile teenuseid.

4. ISIKUANDMETE SALVESTAMINE JA SÄILITAMINE
4.1. Aru Grupp AS salvestab ja säilitab kõik Andmesubjekti poolt esitatud isikuandmed tingimustel, mis vastavad käesolevates Tingimustes ja asjakohastes õigusaktides sätestatud põhimõtetele ja nõuetele.
4.2. Aru Grupp AS tagab, et kõik Aru Grupp AS töötajad, kes mistahes viisil puutuvad kokku Andmesubjekti isikuandmetega,  omavad Andmesubjekti isikuandmetele ligipääsu Aru Grupp AS poolt nimetatud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks ning järgivad isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohustust.
4.3. Aru Grupp AS-l on õigus salvestada ka kõik sidevahendi (nt telefon, e-post) teel antud korraldused, samuti muud toimingud, mida Andmesubjekt on teinud, ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks ja/või taasesitamiseks ning muude käesolevates Tingimustes sätestatud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.
4.4. Aru Grupp AS säilitab isikuandmeid Andmesubjektile kaupade ja/või teenuste pakkumiseks vajaliku aja ning pärast seda kuni see on vajalik Aru Grupp AS õiguste kaitsmiseks või seaduse kohaselt.
4.5. Aru Grupp AS säilitab Andmesubjekti isikuandmeid, milliseid Aru Grupp AS töötleb volitatud töötlejana, vastutava töötlejaga kokkulepitud aja vältel.

5. ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE
5.1. Aru Grupp AS võib edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele, sealhulgas teistes Euroopa Liidu liikmesriikides asuvatele kolmandatele isikutele, kui isikuandmete edastamine on kooskõlas ja vajalik Aru Grupp AS poolt Andmesubjektile kaupade ja/või teenuste pakkumiseks, sealhulgas kõigi kaupade ja/või teenuste pakkumiseks vajalike toimingute tegemiseks, või muude Aru Grupp AS poolt määratud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks või Aru Grupp AS-le seadustest ja muudest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.
5.2. Aru Grupp AS edastab isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes ulatuses, milles see on vajalik Aru Grupp AS poolt määratud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks. Aru Grupp AS nõuab isikutelt, kellele isikuandmeid edastatakse või avalikustatakse, Aru Grupp AS poolt määratud turva- ja konfidentsiaalsusreeglite täitmist ning andmetöötlustegevusega võrdväärse andmekaitsetaseme tagamist. 
5.3. Aru Grupp AS võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid eelkõige järgmistele kolmandatele isikutele:
5.3.1. Aru Grupp AS äri- ja koostööpartnerid;
5.3.2. Aru Grupp AS tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad;
5.3.3. isikud, kellele Aru Grupp AS on loovutanud nõuded; 
5.3.4. isikud, kellele Aru Grupp AS võib või on kohustatud Andmesubjekti isikuandmeid avaldama Aru Grupp AS-le seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks. 
5.4. Aru Grupp AS on vastavalt käesolevates Tingimustes sätestatule avaldanud volitatud töötlejate nimekirja, mida Aru Grupp AS uuendab vastavalt Tingimustes sätestatule. Andmesubjekti taotlusel teeb Aru Grupp AS Andmesubjektile teatavaks, millistele isikutele on Aru Grupp AS Andmesubjekti isikuandmeid edastanud.

6. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
6.1. Andmesubjektil on õigus:
6.1.1. saada teavet Aru Grupp AS poolt töödeldavate Andmesubjekti isikuandmete ja nende töötlemise kohta, sealhulgas teavet kolmandate isikute kohta, kellele Aru Grupp AS on isikuandmeid edastanud;
6.1.2. nõuda Andmesubjekti puudutavate ebaõigete isikuandmete viivitamatut parandamist, sealhulgas mittetäielike isikuandmete parandamist;
6.1.3. nõuda õigusaktides sätestatud juhtudel Andmesubjekti isikuandmete töötlemise lõpetamist ja isikuandmete kustutamist;
6.1.4. nõuda õigusaktides sätestatud juhtudel Andmesubjekti isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele;
6.1.5. saada Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid, mida Andmesubjekt on Aru Grupp AS-le esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale ilma, et Aru Grupp AS seda takistaks;
6.1.6. igal ajal keelata teda käsitlevate andmete töötlemine tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks ja isikuandmete üleandmine kolmandatele isikutele, kes soovivad neid kasutada tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks;
6.1.7. igal ajal oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta, sealhulgas on Andmesubjektil õigus võtta tagasi üksnes oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks turunduslikel eesmärkidel. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust, samuti ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmine Andmesubjekti isikuandmete töötlemist osas, milles isikuandmete töötlemine toimub seaduse alusel.
6.2. Aru Grupp AS kohustub Andmesubjekti isikuandmete parandamise, kustutamise või isikuandmete  töötlemise piiramise korral viivitamata teavitama sellest kolmandaid isikuid, kellelt isikuandmed saadi või kellele isikuandmeid edastati, kui see on tehniliselt võimalik ega too kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulutusi.
6.3. Andmesubjekt kohustub esitama kõik isikuandmeid puudutavad taotlused ja nõuded elektrooniliselt digitaalallkirjastatuna e-posti aadressil info@arugrupp.ee või omakäeliselt allkirjastatuna aadressil Rakvere tee 12, Hulja, Kadrina vald 45203, Lääne-Virumaa.

7. ARU GRUPP AS KOHUSTUSED
7.1. Aru Grupp AS on kohustatud isikuandmeid töötlema, sealhulgas isikuandmeid koguma, edastama ja säilitama, käesolevates Tingimustes ja muudes isikuandmete töötlemisega seonduvates Aru Grupp AS eeskirjades ning isikuandmete kaitse seaduses ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruses (EL) nr 2016/679 ja teistes asjakohastes õigusaktides sätestatud korras, eesmärkidel ja tingimustel. 

8. ISIKUANDMETE KAITSE MEETMED
8.1. Aru Grupp AS järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse põhimõtteid ning teeb kõik endast oleneva, et isikuandmete töötlemine, sealhulgas isikuandmete kogumine, edastamine ja säilitamine, toimuks viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse vastavalt isikuandmete olemusele, sealhulgas rakendab isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid.
8.2. Juhul, kui leiab aset Andmesubjekti isikuandmetega seotud rikkumine, mis kujutab endast tõenäoliselt suurt ohtu Andmesubjekti õigustele ja vabadustele, kohustub Aru Grupp AS Andmesubjekti põhjendamatu viivituseta teavitama isikuandmetega seotud rikkumisest, sealhulgas kirjeldama rikkumise laadi, rikkumise võimalikke tagajärgi ning meetmeid, mis on võetud kasutusele rikkumise kõrvaldamiseks, samuti teavitama Andmesubjektile asjakohast teavet omava isiku kontaktandmed.

9. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSTE KAITSE
9.1. Kui Andmesubjekt leiab, et Aru Grupp AS on tema isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on Andmesubjektil õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Aru Grupp AS poole. 
9.2. Andmesubjektil on lisaks igal ajal õigus tema õiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (aadress: Tatari 39, Tallinn 10134, telefon: 627 4135, e-posti aadress: info@aki.ee) või pädeva kohtu poole.
9.3. Andmesubjektil on õigus pöörduda isikuandmete töötlemisega seonduvate üldiste küsimustega Aru Grupp AS  (registrikood 10108425) poole telefonil +372 329 5640, e-posti aadressil info@arugrupp.ee või aadressil Rakvere tee 12, Hulja, Kadrina vald 45203, Lääne-Virumaa.

10. LÕPPSÄTTED
Aru Grupp AS-l on õigus käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta teavitades Andmesubjekti tingimuste muutmisest ette vähemalt 30 päeva Aru Grupp AS veebilehe http://arugrupp.ee/dokumendid kaudu, välja arvatud juhul, kui Tingimusi muudetakse üksnes asjaomastes õigusaktides sätestatud nõuete muutumise tõttu. 

KÜPSISED
See veebisait kasutab Deatili menüü jaoks sessiooniküpsiseid. Google’i kolmandate osapoolte küpsiseid saab Google Analyticsis kasutada ka statistika jaoks. See sõltub veebisaidi konfiguratsioonist. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.
Seansiküpsis luuakse siis, kui külastaja külastab mõnda meie veebisaiti. Seejärel salvestatakse see ajutiselt külastaja arvutisse. Seansi küpsis eemaldatakse, kui külastaja sulgeb oma veebibrauseri. Külastaja kohta ei salvestata isiklikku teavet, näiteks e-posti aadressi ega nime.
Veebibrauseris saate konfigureerida erinevaid sätteid, mis mõjutavad seda, kuidas ja kas küpsised teie arvutisse salvestatakse. Nende sätete konfigureerimise kohta lugege veebibrauseri abi. Kui otsustate küpsiseid üldse mitte vastu võtta, võib see mõjutada veebisirvija veebisaidi toimivust.
Google on välja töötanud plugini kõige sagedamini kasutatavatele veebibrauseritele. See plugin võimaldab Google Analyticsil takistada veebisaidil külastajateabe logimist ja salvestamist. Kui soovite takistada Google Analyticsi sellist teavet oma visiidilt saidil monitor.se saada, saate selle plugini alla laadida ja installida, kasutades seda linki https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Sellel veebisaidil püsides kinnitate küpsiste kasutamist. Lisateave: Küpsised

Aktsepteerin Kliki sulgemiseks siia!